Verslag gemeenteraad 23-6-16

Na de bijzondere raadsvergadering op 23 juni 2016 ’was er aansluitend een ‘gewone’ raadsvergadering. Belangrijkste onderwerp was de Perspectiefnota 2017-2020.

Die nota geeft de koers van het college aan bij de voorbereiding van de begroting die in dit najaar wordt opgesteld. Voor ons essentiële punten waren:


Financiële ontwikkeling

De VVD, maar ook andere partijen, maken zich grote zorgen over de financiële ontwikkeling. Het college heeft een positiever beeld en denkt dat een vrije ruimte in de algemene reserve van circa 1 miljoen nog steeds haalbaar is.  Eén van de maatregelen om dat doel te bereiken is een besparing van € 125.000 per jaar op de programmering van ambities in de lokale samenleving en de organisatie.

Wij dienden een amendement in om Eur. 250.000 jaarlijks te besparen, maar dit kreeg te weinig steun.

 

Bestemmingsreserves herbezien

Het college stelt ook voor de bestemmingsreserves te herijken. Daar kunnen we ons in vinden, met uitzondering van die in het sociale domein (als daar al een bestemmingsreserve wordt gerealiseerd!). Wij vinden dat het college dat geld niet mag gebruiken om de begroting in het algemeen ‘op te poetsen’. Hierover hadden we ook een amendement ingediend: en dat werd ook verworpen!

 

Uitbreiding werkgebieden

Vorig jaar werden 5 focusgebieden door de raad vastgesteld, waarop de gemeente zich concentreert (Economie/recreatie/toerisme, maatschappelijke voorzieningen /welzijn, openbare ruimte/afval, ruimte voor Eerbeek, zorg. Nu wordt voorgesteld daar 4 gebieden aan toe te voegen, omdat in de praktijk blijkt dat daarin ontwikkelingen spelen die om (veel) aandacht vragen: wonen, duurzame energie, klimaatmaatregelen en verkeer/vervoer.

Wat ons betreft prima, maar alleen binnen de bestaande loonsom (=eigen personeel en inhuur), dus niet hiervoor extra personeel aanstellen of inhuren. Een door ons ingediende motie haalde het niet.

 

 Advies auditcommissie

Deze commissie heeft begin juni een duidelijk advies gegeven over de inrichting van de begroting. De auditcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen. Het college geeft in de Perspectiefnota aan “dat zij dat advies belangrijk vindt, en dat de komende jaren wil doorontwikkelen”. Hoe vaag kun je iets omschrijven?

Maar u raadt het al, een door ons ingediende motie haalde het niet…..

 

Tenslotte hebben we gevraagd om een overzicht van partijen waarmee de gemeente samenwerkt; zou die samenwerking misschien beëindigd kunnen worden en zo ja, wat levert dat op (en wat kost het)? Een overzicht zal er wel komen, en we gaan daar kritisch naar kijken.

 

Al met al een raadsvergadering waar we veel inbreng hadden, maar die qua resultaat voor de VVD zeer teleurstellend was.