Verslag gemeenteraad 30 juni 2016

De VVD fractie vindt inzage in de Gemeenschappelijke Regelingen belangrijk. Waarom? Omdat de raad controlerend is, en als wij niet weten wat er financieel gebeurt kunnen we dat niet controleren; en wij willen al helemaal niet geconfronteerd worden met financiële debacles. Verder vinden wij het erg belangrijk om de relatie tussen Brummen en ‘verbonden partijen’ goed in beeld te krijgen. En dat hebben we nu niet.


GR Delta 

de Gemeenschappelijke regeling Delta gaat over Delta, dat beschut werk biedt aan minder validen. Eerder is afgesproken dat Delta gaat fuseren met Het Plein. Er is een prognose van oplopende tekorten tot 2020, een nog steeds niet verkocht gebouw in Zutphen. De VVD had een motie ingediend met de strekking te onderzoeken of het mogelijk is uit deze gemeenschappelijke regeling te stappen (wat zijn de voorwaarden, financiële effecten). Enkele partijen pikten de motie op als signaal dat de VVD arbeidsplaatsen van ca 80 mensen wilde beëindigen. We hebben hen verzekerd dat daar absoluut geen sprake van is, en de motie niet in stemming gebracht.

Een amendement met de strekking dat de wethouder aan de GR Delta de boodschap diende over te brengen dat Brummen de exploitatietekorten niet acceptabel vindt kreeg 4 stemmen….. Alleen van ons dus.

 

Ontwikkeling Burgers terrein in Eerbeek

Aan de raad werd gevraagd in te stemmen met de variant ‘werken’ op het Burgersterrein om de ontwikkeling van een logistiek centrum voor de papierindustrie mogelijk te maken. En om aan Roosdom-Tijhuis toestemming te geven voor eigen risico voorbereidende werkzaamheden te starten voor de woningbouw ontwikkeling van een deel van de Lombok. Alle fracties akkoord; wij suggereerden wel alles in de goede volgorde te doen, eventueel de raad (in beslotenheid) nader te informeren over de financiële consequenties. 

 

Jaarstukken 2015

De accountant had een verklaring ‘met beperking’ afgegeven over de jaarstukken 2015, omdat er onzekerheden bestaan over declaraties in het sociale domein (jeugdzorg, SVB). Overigens een probleem waar veel meer gemeenten mee worstelen, en de jaarstukken moeten 15 juli bij de provincie zijn, mét accountantsverklaring. De raad stemde in met de jaarstukken onder het voorbehoud dat de definitieve verklaring van de accountant, verwacht omstreeks 5 juli, niet afwijkt van de nu gegeven verklaring. Anders komt er alsnog een raadsvergadering!