Verslag Begroting 2018-2021

Onze lijsttrekker, Peter-Paul Steinweg, doet verslag van de begrotingsbehandeling van onze gemeente.

 

Verslag gemeenteraad 2 november 2017

 

Ter kennisneming van de raad werd de tweede bestuursrapportage gebracht. Het gaat om een inventarisatie van de financiële ontwikkelingen tot en met juli 2017. Positief saldo ca 3,5 ton.

 NB het resultaat van de eerste BURAP was ca 7,5 ton negatief!

 Ook ter kennisneming kregen wij de “jaarlijkse inventarisatie risico’s voor het bepalen van de weerstandsreserve 2017”. Er ontstond een dispuut tussen de wethouder en de fractievoorzitter over de vraag of de raad de nota weerstandsvermogen moet vaststellen (onze mening), of dat de raad het stuk ter kennisname krijgt en het vaststelt in één besluit met het vaststellen van de begroting, zoals volgens het college in 2016 was besloten. Wij ontvingen de afgelopen jaren al diverse besluiten van het college ter kennisname en krijgen steeds meer het gevoel dat de raad wordt gepasseerd (zoals bijv. bij lening aan IJsselwind, besluit aankoop pand Stuijvenburchstraat). Het college bleef bij haar mening. Mogelijk laten we dat nog toetsen. 

Laatste punt ter kennisname was het Koersdocument duurzame energie. Geen enkele fractie had commentaar. Wij kondigden aan er bij het volgende agendapunt op terug te willen komen.

 

En zo geschiedde, bij de programmabegroting 208-2021, die aan de raad ter vaststelling werd aangeboden. Er waren 5 amendementen ingediend, waarvan 3 door ons (over inflatiecorrectie OZB, weerstandsreserve en duurzaamheid) en 6 moties, waarvan 2 door ons (over WIFI en duurzaamheid).

 

Een amendement dat betrekking had op de investering van 500.000 euro voor de aanleg van een fiets/voetbrug over de provinciale weg N348 in Brummen haalde het. De investering wordt uit de begroting verwijderd omdat realisatie van een dergelijke brug niet op korte termijn is voorzien. Zodra er concrete plannen zijn voor het centrumplan in Brummen en de haalbaarheid van een brug over de N348, kan de investering weer opgenomen worden.

 

Ons amendement over het niet toepassen van de inflatiecorrectie op de OZB hebben we ingetrokken (geen enkele steun te verwachten), het amendement om 200.000 toe te voegen aan de weerstandsreserve  (ter dekking van mogelijk verlies Ruimte voor Eerbeek) kreeg geen steun en het amendement om E 50.000 extra in de begroting op te nemen ter bevordering van duurzaamheidsmaatregelen haalde het evenmin. Dat laatste hadden we voorzien, dus lag er al een motie klaar met dezelfde strekking, maar helaas, andere fracties vonden dat we geen reële financiële onderbouwing gaven dus ook die haalde het niet.

 

Wel werd onze motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen zsm na 1-1-2018 een subsidieverzoek bij de Europese Unie in te dienen voor realisatie van gratis wifi in de openbare ruimte

Voorts werd het college opgedragen met muziekvereniging HOB een oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem en met de bibliotheek een notitie over het project ‘Bibliotheek op school’ te maken. De raad riep B&W verder op wegwijzers te plaatsen vanaf het veerpont bij de IJssel naar het Brummense dorpscentrum en de budgetten en reserves in het sociale domein samen te voegen.

De laatste begroting voor deze raadsperiode werd uiteindelijk unaniem aangenomen, waarmee ca E 45.000.000 voor inwoners van Brummen is bestemd!