De VVD Brummen-Eerbeek maakt de blijverslening mogelijk.

In de raadsvergadering van november haalt Gerda Jolink knap de "blijverslening" binnen; vanaf nu kunnen mensen die thuis willen blijven wonen en daar een woningaanpassing voor nodig hebben, maar deze niet zelf kunnen betalen een beroep doen op de gemeente.

   Gestart werd met een opiniërend deel, waarin de directeur van Veluwonen (de woningcorporatie met ca 8000 woningen in Zuidoost Veluwe, waarvan ca 4000 in Brummen) het ondernemingsplan van Veluwonen toelichtte. De raad nam daar kennis van na enige discussie over

   

  • het doel van de corporatie (‘duurzaam en mooi’ in plaats van ‘sober en doelmatig’? Nee vindt de VVD: ‘doelmatig’ blijft ook belangrijk)

  • en over het bouwen van woningen met huren van ca E 700-1000 per maand voor de middeninkomens.

    

   Zonder discussie stemde de raad vervolgens in met de Belastingen voor 2018.

    

   Hetzelfde gebeurde met de Blijverslening: inwoners van Brummen kunnen geld lenen voor het toekomstbestendig maken van hun woning, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente stelt E  1 mio beschikbaar hiervoor, via een zgn. revolverend fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Het fonds houdt zichzelf in stand doordat de uitgeleende bedragen in de loop van de tijd weer terug komen.

    

   Over het voorstel de “Integrale nota ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen” vast te stellen werd stevig gediscussieerd. De raad stelt zo’n nota 1x per 4 jaar vast. In de nota staat een aantal regelingen voor de minima, waarvoor ca E 500.000 beschikbaar is en nog eens E 70.000 (zgn. Kleinsma-gelden) voor kind- regelingen. Voorgesteld wordt dat meer mensen gebruik kunnen maken van de regelingen. De VVD had daar grote moeite mee. De PvdA wilde dat de regeling voor schuldhulpverlening uitgebreid werd omdat die veel te summier was beschreven en diende een motie in. Met verschillende stemverklaringen werd de nota vastgesteld, de motie werd verworpen.

    

   Vervolgens werd (weer!!) een nota vastgesteld:  Positieve en Integrale gezondheid in Brummen 2017-2021.

     

   Er is een tv programma waarin mensen soms vrijwillig, soms noodgedwongen, huis en haard verlaten en een nieuwe plek kiezen. Die moet meestal nog helemaal ingericht/verbouwd worden, waarbij het ‘kostenplaatje’ volledig uit de hand loopt, waarbij ruzie ontstaat met de aannemer/uitvoerder, en waarbij tenslotte vaak weer een beroep wordt gedaan op oude vrienden in NL. Dat programma heet: IK VERTREK. En het voorstel  aan de raad het college toestemming te verlenen uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta te stappen deed ons sterk hieraan denken! Wij zijn het met de gedachte van het college eens  dat we de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding lokaal  goed kunnen organiseren, en, het belangrijkste, dat een lokale organisatie ook het beste is voor de doelgroep. Maar er is geen enkel zicht op de kosten van uittreding (3 van de 5 gemeenten in de GR moeten er overigens mee instemmen) en evenmin op de kosten van een lokale organisatie; denk aan een leerwerkcentrum, coaches, praktijkbegeleiders, overname personeel Delta, uitbreiding Team voor Elkaar etc.

  Wij dienden een amendement in waarin we het college vroegen deze kosten voor de raad inzichtelijk te maken, zodat daarna gefundeerd besloten kan worden al of niet te stoppen met Delta. Alle fracties ondersteunden dit!