Minder afvalstoffenheffing

In de raadsvergadering van december 2017 pleit de lokale VVD voor verlaging van de afvalstoffenheffing.

 

In een opiniërende vergadering werd de raad gevraagd haar mening te geven over het Visiedocument grondstoffen. Dit loopt vooruit op het grondstoffenplan, dat 1x per 4 jaar wordt vastgesteld, naar verwachting voorjaar 2018. Ons commentaar:

 

 • Wij hebben grote vraagtekens bij de omvang van de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing, nu E 1.8 mio, en hebben gesuggereerd die te verlagen naar ca E 3 ton.

 • Het basisbedrag afvalstoffenheffing dat men ‘gemiddeld’ betaalt is E 130 p/j.  Ook als je geen afval produceert.  Als je dat zou afschaffen scheelt dat E 1.1 mio aan inkomsten

 • Pas het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe, m.a.w.  verhoog het bedrag per lediging van een container restafval

 • En beloon degenen die zelf hun restafval naar afvalbrengpunten brengen (het aantal afvalbrengpunten, ondergrondse containers, moet wel verhoogd worden)

 • Gemiddeld (2016) produceren wij per inwoner ca 110 kg restafval; daarvan is bijna 50 kg GFT (waarvan 30 kg keukenafval). Gemeente en Circulus-Berkel moeten fors inzetten op verwijdering van het GFT afval in de daarvoor bestemde container

   

  Onze opmerkingen zullen leiden tot een aanzienlijke verlaging van de afvalstoffenmheffing. 

   

  De uitgangspunten voor de Grondexploitaties en de Meerjaren Prognose Grondexploitaties waren voor de raad een hamerstuk.

   

  In de Visie Dienstverlening wordt omschreven hoe de gemeente haar ‘klanten’ intern (collega ambtenaren, B&W, raad) en extern(inwoners, bedrijven etc.) wil bedienen: steeds meer digitaal, hoewel ook persoonlijk contact mogelijk moet blijven. 

  In de Informatievisie wordt beschreven hoe de digitale dienstverlening zal worden vormgegeven. De raad stemde met beide visies in.

   

   Het laatste punt op de agenda had betrekking op vliegroutes Lelystad. De informatie die wij kregen ging over het gezamenlijk indienen (met provincie, steden3hoek en enkele andere gemeenten) van een zienswijze. Inmiddels was dat al gebeurd en was de informatie gedateerd. Afgelopen week vond nog een debat in de Tweede Kamer plaats: de minister erkende dat de MER is op onderdelen niet goed is gegaan, de opening van Lelystad airport zal wel omstreeks 1-4-18 plaatsvinden, de hoogte van aan- en uitvliegroutes wordt nader bekeken, maar er wordt niet gewacht op een nieuwe indeling van het Europese luchtruim. Een motie, die mede door ons was ondertekend, werd uiteindelijk niet ingediend, omdat voor het college de urgentie volkomen duidelijk was.

   

Aan het begin van de vergadering was een motie vreemd aan de orde van de dag (over een niet op de agenda staand onderwerp) aangekondigd. Die werd ingediend door de hele raad en toegelicht door mevr. Ypma van het CDA. Het betrof een motie van waardering voor de per 31-12 afscheid nemende griffier, Ada Leenstra. Zij heeft ca 30 jaar gewerkt bij de gemeente Brummen, waarvan de laatste 7 jaar als raadsgriffier. Unaniem veel lof voor haar inzet en ondersteuning van individuele (nieuwe) raadsleden.