Verslag raadsvergadering 28 maart 2019

Allereerst werd Luuk Tuiten benoemd als lid van de werkgeverscommissie. Daarna werd de beheerverordening van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarbij ging het om een tekstuele herziening om het als een juridisch document te laten gelden. Als volgende stond het beleidsplan gladheidbestrijding op de agenda. Deze werd unaniem vastgesteld. GroenLinks en het CDA dienden een motie in om het plan in 2021 opnieuw tegen het licht te houden om een meer duurzame aanpak te onderzoeken waarbij het milieu zo goed als mogelijk wordt ontzien. De VVD vond deze motie in eerste instantie overbodig omdat duurzaamheid in de grondhouding dient te zitten en wij ons als raad niet bezig houden met de uitvoering (oa of er nat zout dan wel zand moet worden gestrooid) maar kaders moeten meegeven waarbinnen moet worden geopereerd. De motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Ook stonden er drie moties “vreemd aan de orde van de dag” op de agenda.
Die worden aan het eind van de vergadering behandeld.

Democratisch Brummen had een motie voorbereid die betrekking had op de horecavergunning van sportcafé de Bhoele in Eerbeek. De vergunning die in augustus 2018 is afgegeven is een volledige horecavergunning met ruime openingstijden. DB wilde met de motie oproepen deze vergunning in te trekken en een vergunning af te  geven die in hun ogen recht doet aan het principe “sportcafé”. 
De VVD had naar aanleiding daarvan ook een aantal vragen zoals: of er overlast is en zo ja, de mate van overlast. Of het in dit geval gaat om een commercieel bedrijf of een paracommercieel bedrijf. Hoe zit het juridisch (de drank en horecawet). Wat is de core business van het sportcafé. Na een schorsing is besloten de motie nu niet te behandelen maar het college tot 9 mei de tijd te geven om eerst met antwoorden te komen op de gestelde vragen. 

De VVD had een motie opgesteld mbt de financiële positie van de VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland). Onlangs is gebleken dat er een flink tekort is op de begroting en dat dit naar de deelnemende gemeente vertaald zal worden. De VVD had daar in het forum al vragen over gesteld en het houdt ons bezig op welke wijze we grip kunnen krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. En zeker nu bij de VNOG een financieel debacle is ontstaan. Onze motie riep op om er bij het dagelijks bestuur op aan te dringen dat er heldere voortgangsrapportages komen en de raad, veel meer dan nu, na iedere vergadering op de hoogte te stellen van hetgeen in het AB aan de orde is geweest. En dan gaat het met name om het financiële aspect. Daarnaast is het college opgeroepen te komen met een voorstel naar de raad over hoe in het algemeen de informatievoorziening aan de raad over regionale en andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Brummen deelneemt zo goed mogelijk kan worden ingevuld. Onze zorgen werden gedeeld door de andere fracties en de motie is aangenomen.

Als laatste werd een motie unaniem aangenomen waarin het college wordt opgeroepen actief aan het werk te gaan met uitrol van het jongerenwerk in Eerbeek.

De vergadering werd door een slag met de voorzittershamer gesloten.

Voor de aankomende periode staat een aantal zaken op de rol. Zo moeten we als raad het stuk “financieel gezond Brummen” beoordelen en bezien welke bezuinigingsmogelijkheden we als VVD kunnen inbrengen en welke bezuinigingsmogelijkheden we als niet reële mogelijkheid zien. We staan voor een behoorlijke taak en kunnen alle input gebruiken. De VVD fractie staat dan ook open voor ideeën/suggeties/meningen vanuit de leden. Het stuk “financieel gezond Brummen” is te vinden op de website van de gemeente. 

We horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

Carla Wijnhoven-Kleihorst

Fractievoorzitter VVD Brummen Eerbeek