Verslag raadsvergadering 23 mei 2019

De VVD vraagt om het agendapunt “verduurzaming gemeentelijke gebouwen” van de agenda te halen en dit in september te bespreken. Er leven nog teveel vragen, bepaalde consequenties zijn nog niet helder en de VVD vindt dan ook dat het te prematuur is om daar op deze raadsvergadering een besluit over te nemen. Na een lange schorsing, waar in eerste instantie door de verschillende partijen verdeeld werd gereageerd, is besloten om in juni een bijeenkomst te organiseren waarbij de raad breder wordt geïnformeerd en zich tevens kan verdiepen in wat het exact inhoudt als we de gemeentegebouwen door een “ESCO” laten verduurzamen en onderhouden.
De raad zal dan op 20 juni hier een besluit over nemen.

Er volgt een aantal hamerstukken zoals wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor Basismobiliteit, vaststelling bestemmingsplan Halsedijk 53-55 Empe en instemming met de jaarrekening 2018 en de programmabegroting 2020 van omgevingsdienst Veluwe IJssel .

Als volgende punt op de agenda de begroting 2020 en kadernota 2020-2023 van de VNOG (Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland).
Over de VNOG is de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Er zijn behoorlijke tekorten op de begroting ontstaan en er wordt op dit moment gewerkt aan een omslag. De cultuur binnen de VNOG op bestuurlijk niveau ten aanzien van de financiële beheersing van de inkomsten en uitgaven is kwetsbaar gebleken. Het VNOG bestuur heeft zich echter een constructief kritische spiegel voorgehouden door oa de commissie Eenhoorn en daarover heeft de VVD waardering uitgesproken. 
Wel is aan de portefeuillehouder gevraagd op welke wijze hij vorm wil geven aan hetgeen in het rapport Eenhoorn staat over het aan de voorkant informeren en betrekken van de gemeenteraad. Het is namelijk aan de individuele burgemeesters om dit vorm te geven zo staat te lezen in het rapport.
Een opvallend detail: de VVD was de enige fractie die hierover het woord vroeg en kritisch is op de op de ontstane tekorten bij de VNOG. In andere deelnemende gemeenten leeft dit veel meer en zijn zelfs amendementen ingediend en aangenomen.
Nadat Alex van Hedel als portefeuillehouder een toelichting heeft gegeven heeft de raad ingestemd met het voorstel.

De VVD heeft onderstaande motie ingediend nadat in een eerdere vergadering al vragen zijn gesteld over de overlast bij de Bhoele. Tevens hebben we schriftelijke vragen gesteld. De motie is unaniem aangenomen:


10 MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Betreffende sportcafé De Bhoele
De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 23 mei 2019
Onderwerp: Sportcafé De Bhoele
De raad,
Overwegende dat
· In augustus 2018 een Drank- en horecavergunning is verstrekt aan Sportcafé De Bhoele;
· In de raad van maart 2019 de wethouder heeft aangegeven dat de buurt geen overlast er-
vaart;
· Er geluiden zijn uit de directe omgeving van het sportcafé dat met name in de weekenden de 
overlast als zeer hinderlijk wordt ervaren;
· Er behoefte is aan orde en handhaving op momenten van de overlast
Draagt het college op alles in het werk te stellen om overlast te voorkomen. Dat, met name tijdens de 
openingstijden in het weekend, handhaving plaatsvindt op overlast en het aantal decibellen dat gepro-
duceerd wordt. Er tevens handhaving dient plaats te vinden bij het schenken van alcohol aan minder-
jarigen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
VVD
C.J. Wijnhoven-Kleihorst


Daarna kwam er nog een motie vreemd aan de orde van de dag in bespreking ingediend door GroenLinks. Na een betoog over biodiversiteit werd opgeroepen tot een integraal beleidsplan over bevorderen biodiversiteit. Deze motie kreeg geen meerderheid. Er wordt al aandacht aan besteed was een veelgehoorde kreet en ook de VVD beaamde dat en vond verder dat burgers ook kunnen bezien wat zij zelf kunnen doen in bijvoorbeeld hun tuinen. Daar komt bij dat zo’n plan de nodige capaciteit kost en dus ook geld.  

Rond half elf werd de vergadering gesloten en kon een ieder nog voor een drankje terecht in het koetshuis.

Dat brengt me op onze bijeenkomst in het koetshuis op 4 juni as. Jullie hebben daar al een uitnodiging voor ontvangen. Maak echter van de gelegenheid gebruik om jullie te herinneren aan deze avond die we in ongedwongen sfeer gaan vormgeven. 

Met vriendelijke groet,
Carla Wijnhoven
Fractievoorzitter VVD Brummen Eerbeek