Verslag van de raadsvergadering van 20 juni 2019

Nadat de vergadering was geopend werd eerst gestemd over een aantal hamerstukken. De zienswijze met betrekking tot de begroting van de GGD, de meerjaren prognose Crexen 2019, de begroting 2020 stedendriehoek en als laatste de jaarstukken over 2018. De voorzitter van de auditcommissie gaf bij dit laatste onderwerp aan dat er inmiddels een goedkeurende accountantsverklaring was afgegeven. Zonder debat zijn zijn deze stukken unaniem vastgesteld.

De verklaring van geen bedenkingen zonnepark Hall was het volgende agendapunt. De verschillende fracties namen uitvoerig de tijd om in eerste termijn aan te geven wat zij over dit onderwerp te melden hadden. Daar liepen de meningen toch wel uiteen. Met name GroenLinks had grote bezwaren. Verder kwam het proces in aanloop naar deze beslissing uitvoerig aan de orde. Dat verdiende op z’n minst geen schoonheidsprijs, de communicatie met de omwonenden liet te wensen over en de wethouder had bij de vaststelling van de voorlopige verklaring van geen bezwaar de raad op meerdere momenten aangeven dat zij bij de definitieve verklaring nog altijd nee kon zeggen. Dat bleek in de praktijk wat genuanceerder te liggen en die nuance had de raad eerder van de wethouder willen horen. Er werden twee moties ingediend. Een motie van treurnis tegen wethouder van Ooijen (over het gevolgde proces rondom het zonnepark) en een motie van afkeuring tegen wethouder Wartena (over de informatievoorziening). de VVD heeft niet ingestemd met deze moties en deze werden verworpen.
De VVD heeft wel ingestemd met het raadsbesluit mbt het zonnepark.Er was ten opzichte van het vorige ontwerp nogal wat veranderd. Zo was de hoogte van de zonnepanelen van 3 meter naar beneden bijgesteld tot 1,5 meter. Ook was er meer ruimte voor randen met groen en een landelijke inpassing. Wel heeft de VVD aangegeven dat, als het aan ons ligt, een zonnepark met een dergelijke omvang niet nog een keer op Brummens grondgebied gerealiseerd kan worden. 
De raad stemde in meerderheid in (alleen GroenLinks tegen) met de verklaring van geen bezwaar omtrent het zonnepark Oude Zutphensestraat in Hall.

Hierna volgende een agendapunt dat ook veel ruimte van de vergadering in beslag nam. Dit was een voorstel om gemeentelijke gebouwen via een Energy Service Company (ESCo) te verduurzamen. Dit onderwerp was al een keer van de agenda gehaald omdat de raad zich veel meer wilde verdiepen in deze materie alvorens daar een ja of nee tegen te zeggen. In principe vroeg het raadsbesluit om een bedrag van ruim 60.000 euro voor Europees aanbesteding. Want deze aanbesteding ging over behoorlijke bedragen. Alle energiekosten en onderhoudskosten (groot onderhoud) van de aangewezen gebouwen die de gemeente daar nu voor betaalt zou dan overgemaakt worden aan deze ESCo. En dat voor 15 jaar. Daarvoor zouden zij dan deze gebouwen verduurzamen. Na 15 jaar komt alles weer terug naar de gemeente. 
De VVD had veel vragen en bedenkingen bij deze constructie. Heeft zich behoorlijk verdiept in de materie en met deskundigen gesproken. Uiteindelijk kwam de fractie tot de conclusie dat we dit niet moesten doen. Teveel risico voor de gemeente. Je geeft alles uit handen (en veel geld over die 15 jaar). En wellicht worden er gebouwen tussentijds verkocht of zijn al dermate oud. De innovatie loopt door en na 15 jaar ziet alles er weer anders uit. Daarnaast profiteren de lokale ondernemers hier niet van. De VVD stemde dan ook tegen het voorstel.
Een ingediende motie om een lokaal initiatief te starten kreeg wel de steun van de VVD. Deze is in meerderheid aangenomen. 

Na deze lange discussie werden er nog twee agendapunten in stemming gebracht. Unaniem stemde de raad in met een subsidieaanvraag voor het landschapscontract met de provincie voor de periode 2019-2023. Ook werd ontheffing verleend aan wethouder Pierik voor wat betreft het woonplaatsvereiste voor een wethouder.

De klok gaf inmiddels na 23.00 uur aan. Er stonden echter nog drie belangrijke punten op de agenda. En dat betreft de begroting voor Plus OV, een notitie van Stichting Sportkompas 2019 en het verbeteren van de verkeersveiligheid fietsverkeer Boshoffweg in Eerbeek. Besloten is de vergadering te schorsen en op donderdag 27 juni om 13.30 uur verder te gaan.

Dinsdag 25 juni is er eerst nog een raadsvergadering over de perspectiefnota. Deze vergadering zal twee dagen in beslag nemen. Op dinsdag de eerste termijnen van de verschillende fracties en het indienen van amendementen en moties. Op donderdag om 16.00 uur gaan we dan weer verder en zal de reactie van het college komen en volgt de tweede termijn.
Donderdag voorafgaand aan dat tweede deel zal dan de geschorste raadsvergadering voortgezet worden.

Al met al nog een druk weekje waarna een welverdiend zomerreces volgt.
Maak nog even van de gelegenheid gebruik om op de jaarlijkse zomerborrel te attenderen. Deze vindt plaats op 26 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Brummense overtuin. Adres: Arnhemsestraat 39 in Brummen met als gastheren Herman de Boois en Rik vanTongeren. 

Hoop jullie daar te zien.

Carla Wijnhoven- Kleihorst
Fractievoorzitter VVD Brummen Eerbeek