Verslag van de raadsvergadering 27 juni

Maar voordat het voorstel in stemming werd gebracht kwam er een schorsing en na de schorsing de mededeling van wethouder Wartena dat zij met onmiddellijke ingang zou stoppen als wethouder. Er was namelijk veel kritiek op haar informatieverstrekking naar de raad. 

Een persoonlijke trieste gebeurtenis voor Margriet. De VVD is echter wel van mening dat mevrouw Wartena, naast het feit dat zij een heel fijn en mooi mens is, niet in staat is gebleken een goed wethouder te zijn.

De vergadering werd hervat en het amendement van de VVD is aangenomen.

Ook voor Plus OV had de VVD een amendement gemaakt welke unaniem is aangenomen.

Hieronder vind u de inbreng van de VVD daarover in eerste termijnen. Eerste termijn Sportkompas.

We hebben een notitie ontvangen van het ai bestuur Rhienderoord. Aan de wethouder heb ik in het forum gevraagd waarom de beloofde notitie over sport in de breedte er niet is maar we een rapportage krijgen over Rhienderoord. Waar in november om gevraagd is is namelijk een notitie van de wethouder met een brede visie over toekomst Sportkompas. De wethouder zou de vraag uit het forum schriftelijk beantwoorden. Maar kennelijk heb ik de vraag niet goed geformuleerd want als antwoord op mijn vraag kreeg ik slechts een vraagteken. En dat geeft weer een vraagteken bij ons. Graag krijgt VVD een antwoord op de vraag. Deze was serieus bedoeld en ik verwacht een serieus antwoord.

Maar goed nu ligt de notitie van Rhienderoord voor en de raad moet een besluit nemen over een aantal zaken. Daar heeft de VVD een amendement voor gemaakt.

Door concluderen te wijzigingen in kennis te nemen van wordt niet de gehele raad geacht de conclusie te onderschrijven. Dat is ook praktisch onmogelijk.
Geen sportbedrijf in bv-vorm alleen om de reden niet onder de btw vrijstelling te vallen wordt niet wenselijk geacht staat in de notitie. Ok, maar wellicht wel wenselijk om andere redenen. Daarom uit het raadsbesluit schrappen om de mogelijkheid open te houden. Waarom ons nu vastleggen op geen bv. Daarnaast is het ons inziens geen taak van de raad een uitspraak te doen over wel of geen bv.
Meerjarige financiële kaders schrappen om een discussie te kunnen voeren over de voorzieningen in onze gemeente. Wat willen we in onze gemeente aan voorzieningen en welk bedrag mag daartegenover staan. We willen wel voor 2019 de 50.000 euro toekennen en niet op al te lange termijn bezien, in het kader van een brede discussie, of we meerjarig subsidie willen en kunnen verstrekken aan SSK. 
Het amendement dien ik bij deze in.


Eerste termijn Plus OV

Allereerst een vraag aan de wethouder of zij van plan is akkoord te gaan met de. begroting van Plus OV?

Het antwoord van de wethouder is duidelijk. In het huidige raadsvoorstel is al een aantal zienswijze opgenomen. De VVD zou dat echter uit willen breiden. 
De financiële documenten die nu aan de raad zijn aangeboden staan in het teken van een zorgelijke financiële situatie die bij Plus OV ontstaan is. In de financiële jaarrekening 2018 komt een fors negatief resultaat naar voren met doorlopende gevolgen voor de lopende begroting 2020 x2023. Financieel moet er nu fors worden bijgedragen aan de tekorten over 2018 en 2019. Vanaf 2020 worden gemeenten structureel geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de bijdragen. 
Wij delen de mening van Plus OV dat de beheersing van de organisatie en de controle over de beschikbare financiële middelen moet worden verbeterd. Er komt een plan van aanpak zo is gesteld en wij willen daar in het najaar van 2019 over worden geïnformeerd en inzichtelijk welke maatregelen daarin zijn opgenomen.
Dat hebben we in een amendement verwoord maar ook wordt om meer inzicht gevraagd over een aantal zaken. Ten slotte willen we onze zorg, teleurstelling en afkeuring uiten.
Als gemeenteraad is er geen grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. En worden dan achteraf geconfronteerd met forse stijgingen van de bijdragen. Dat hebben we gezien bij de VNOG en nu weer bij Plus OV. We hebben de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en dit is de gelegenheid om ons te uiten en vragen te stellen. Daarom dit amendement met een uitbreiding van de zienswijzen die ik bij deze indien.

De vergadering werd gesloten en de beraadslaging over de perspectiefnota werd vervolgd. Op 25 juni waren de eerste termijnen al uitgesproken door de verschillende fracties. 
Ik zal hieronder mijn eerste termijn plakken voor wie het interessant vindt om te lezen.

Al onze amendementen zijn aangenomen. De motie over loslaten energieneutraal in 2030 hebben we ingetrokken. De motie over verkoopprijs gronden is aangenomen.

Het was een lange hete vergadering. Nu hebben we zomerreces en dat zal er een worden waarin we gaan bezien hoe nu verder in de coalitie. Maar ook van even genieten van andere zaken dan politiek. Ik wens jullie vanaf mijn vakantieadres in Callantsoog een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Carla Wijnhoven-Kleihorst
Fractievoorzitter VVD Brummen Eerbeek


Eerste Termijn perspectiefnota

 

Voor ons ligt de perspectiefnota. Een opmaat naar de begroting en er staan meer dan 100 mogelijkheden in om tot bezuinigingen te komen en een financieel gezond perspectief. De raad is nu aan zet, u heeft wat te kiezen zo staat te lezen. Kiezen uit wat? Het een doet hier pijn en het ander weer op een andere plaats. Dat we in Brummen wat moeten doen om financieel gezond te worden staat buiten kijf. Dat er harde maatregelen genomen moeten worden, het kan niet anders. Er is geen vet meer op de botten. 
Het college en ambtenaren verdienen een pluim. Er is hard gewerkt en er ligt een nota met, zoals gezegd veel mogelijkheden. Maar ook de raadsleden  van alle fracties verdienen een pluim. Ik zie het van links tot rechts en in het midden. Het houdt ons allemaal bezig en van de straat -:). En allemaal willen we het beste voor Brummen.

Wat voor ons als VVD het meest in het oog springt en ik val maar meteen met de deur in huis is de verhoging van de OZB. Een meeropbrengst van 700.000 euro aan ozb moet opgehaald worden zo kunnen we lezen in de nota maar dat hebben we ook al uit diverse mediaberichten kunnen halen. Dat we wat aan de inkomstenkant moeten doen is zeker denkbaar. Wij denken echter dat er ook nog andere mogelijkheden zijn en de pijn beter verdeeld kan worden. De ozb mag geen melkkoe voor de gemeentefinanciën worden is de mening van de VVD. En toch gaat de VVD vanaf 2020 voor een deel en vanaf 2021 mee met de helft van het voorgestelde bedrag aan meeropbrengsten OZB. Dat betekent vanaf 2021 een meeropbrengst van 350.000 euro. Voor 2020 zal dat bedrag wat lager zijn omdat we dan de inflatiecorrectie niet toepassen.
De andere 350.000 euro kan dan wat de VVD betreft gehaald worden door zaken anders aan te pakken. Te denken valt aan een iets lagere weerstandsratio, toeristenbelasting niet 10 maar15 procent omhoog en goed kijken naar andere posten zoals de uitgaven van het college en de gelden die nu nog beschikbaar zijn voor de fracties voor opleiding en dergelijke. gaan. Subsidies tegen het licht houden en bekijken of JOGG nog van deze tijd is.
We dienen daartoe dan ook een amendement in.

Toeristenbelasting, ik noemde hem al. De VVD is, net zo min als bij de verhoging OZB,  daar direct een voorstander van. Het verschil met de toeristenbelasting is echter dat het verdeeld wordt over alle toeristen die ons mooie Brummen komen bezoeken. En zoals gesteld moet er ook aan de inkomenskant wat gedaan worden. Het voorstel is dan ook om de toeristenbelasting met 15 procent te verhogen in plaats van de voorgestelde 10 procent. We dienen daar een amendement voor in. Wel zou er een uitzondering moeten komen voor de kleine campings in onze gemeente. Voor hen zou een verhoging van 15 procent een onevenredig groot effect hebben. Er wordt een motie ingediend tot differentiatie en die dienen wij mede in. Amendement wordt bij deze ingediend

In de perspectiefnota wordt ook een aantal bezuinigingen genoemd die in principe klein te noemen zijn maar echter een grote impact hebben. Ik noem als voorbeeld de veteranendag.  Daarvan vindt de VVD dat de impact dermate groot is dat het in geen verhouding staat tot het bedrag dat het oplevert aan bezuinigingen. Niet doen dus is ons devies. Hetamendement dat daarover wordt ingediend ondersteunen wij van harte.De VVD dient daarnaast een amendement in om goed te verwoorden en helder te hebben dat de bezuiniging op de kerstbomenactie en 2Switch niet wordt uitgevoerd  maar betaalt uit de afvalstoffenheffing. 

 

Wat voor een gemeente willen wij zijn……..daar wil de VVD aandacht voor vragen. De perspectiefnota gaat over bedragen die hangen aan beleid en worden vertaald in de begroting. En er zijn wettelijke taken die uitgevoerd moeten worden. De VVD wil echter de discussie aangaan met de raad. Wat vinden wij belangrijk voor onze gemeente. Vinden wij dat we de sport moeten blijven subsidiëren, willen we kost wat kost het zwembad open houden, vinden we dat er meerdere filialen moeten zijn waar een bibliotheek in gehuisvest is en zo kan ik nog wel even doorgaan. De raad is ervoor om kaders mee tegeven. Maar om kaders mee te kunnen geven moeten we in beeld hebben wat we voor ogen hebben met onze gemeente. Mede gelet op de financiële situatie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Natuurlijk kan je overal wat vanaf halen, de zogenaamde kaasschaafmethode. Maar in de ogen van de VVD is het reëler om na te gaan, met elkaar, wat we waarvoor over hebben. Hierbij roep ik de raad dan ook op om deze discussie met elkaar te voeren. De VVD hoort graag hoe de andere fracties hierover denken.

Eerbeek staat in de steigers, het bestemmingsplan is klaar en er kan begonnen worden, de letterlijke spa in de grond. Daar is de financiële hulp van de provincie bij nodig maar ook van ons als gemeente wordt een bijdrage gevraagd. In de perspectiefnota wordt een bedrag genoemd van 350.000 euro en dat wordt opgehangen aan de opbrengst van de OZB. De VVD wil dat echter los zien van elkaar. Het een heeft niet met het ander te maken. We kunnen er wel in meegaan dat vanaf 2020 een bedrag van 350.000 euro wordt gereserveerd in de begroting voor Eerbeek Loenen 2030.

De VVD blijft het, en we roepen dit al jaren, ook van groot belang vinden dat het centrumplan Brummen uitgevoerd wordt. Daar is nu geen bedrag voor opgenomen maar dit moet komen uit de verkoop van grond. Naar mening van de VVD moet die opbrengst dan wel voldoende zijn om daar het centrum van op te kunnen knappen en niet dat de grond verkocht wordt tegen een laag tarief en we dat vervolgens weer kwijt zijn aan het bouwrijp maken van deze grond. We dienen een amendement in over grondverkoop in onze gemeente.

Duurzaamheid is voor de VVD een belangrijk onderwerp. We hebben het dan zeker ook over het vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, het energieneutraal worden en de uitstoot van CO2 verminderen.
Zonnepanelen, windmolen, biomassa en waterstof zijn goede mogelijkheden. Ook is aardwarmte en terug winnen van energie door de fabrieken aan de orde. Evenals het terugwinnen van warmte en water  van industrie- water.
We zullen ons moeten beperken met het gebruik van drinkwater en mogelijkheden benutten voor de opvang en hergebruik van het regenwater. Iedereen zou eigenlijk moeten doen wat hij of zij kan doen. Afkoppelen regenwater, tegels in de tuin vervangen door planten. Een Groen dak, Tiny bosjes, insectenhotels, bijenlinten en ga zo maar door. 
We prijzen ons gelukkig met een woningbouwcoöperatie, die al veel doet  en investeert in  en aan energieneutraal wonen.
In het koersdocument duurzame energie en in de toekomstvisie wordt uitgegaan van een CO2 reductie van 45 tot 55%.  En van het energieneutraal zijn in 2030.
Wij vinden dit laatste niet reëel. Als we kijken naar het proces en de tijdsduur van het bouwen van enkele windmolens langs het Twentekanaal, dan weten we zeker dat  het voorstel van de RES in aantallen windmolens en zonneparken in 10 jaar tijd niet gaat lukken. Bovendien maken wij ons zorgen over het buitengebied in onze Gemeente. Immers wij zijn een groene vlek op de kaart en windmolens en zonneparken kunt je nu eenmaal niet in een bebouwde omgeving plaatsen.
Wij dienen dan ook een motie in om in het vervolg in beleidskader niet meer uit te gaan van energieneutraliteit in 2030 maar dit los te laten.

 

In de perspectiefnota staat dat de vriendschapband met Polen op een laag pitje kan worden gezet en die met Japan na de Olympische Spelen van 2020 nader bekeken kan worden.  De VVD dient amendement in om het bedrag voor de vriendschapsbanden ook voor Japan in het jaar 2020 te versoberen en niet eerst in 2021 na de spelen.  geen gemeenschapsgelden  gebruiken om naar de spelen in Japan te gaan. Dat heeft alles met beeldvorming te maken. In een tijd dat we de letterlijk financiële eindjes aan elkaar moeten knopen en pijnlijke maatregelen nemen voor onze burgers kan het niet zijn dat er geld wordt vrijgemaakt voor een trip naar Japan. Of je daar nu een duurzaamheidskaartje aan hangt of niet.

 

Wat de VVD betreft moeten de kosten voor de organisatinaar beneden. Er staat weliswaar een extra bezuiniging ingeboekt. Volgens de VVD is het echter mogelijk om nog eens kritisch naar de organisatie te kijken.We willen geen of nauwelijks inhuur van externen. Het uitbesteden van onderzoeken moet tot een minimum beperkt worden en het laten opstellen van visie´s door derden willen we reduceren tot nul. In een efficiënt ingerichte organisatie waar kennis en vaardigheden met elkaar gedeeld worden moet het mogelijk zijn om zonder inhuur van externe bureaus tot mooie producten te komen.

De VVD wil nog even stilstaan bij de motie die ingediend is ten tijde van de begrotingsbehandeling vorig jaar over huisvesting van De Droom. Daar is nog geen invulling aan gegeven. Wij roepen bij deze het college op dit voortvarend op te pakken.

Voorzitter, ik rond af. Met deze perspectiefnota geven we alleen de kaders mee. Het college gaat deze zomer aan de slag om de begroting voor 2020 en verder op te stellen. Ook dat zal mogelijk de nodige inspanning en hoofdbrekens vergen maar met de richting die we nu aangeven heeft de VVD er vertrouwen in dat dat zeker gaat lukken.